Yu-Shuen Wang - Homepage


R Yu-Shuen Wang

Computer Graphics and Visualization Laboratory
Department of Computer Science, National Chiao Tung University

Address Room EC714, 1001 University Road, Hsinchu, Taiwan 300, ROC
Phone (Office) 886-3-5712121 ext. 54836
Fax 886-3-5721490
E-mail yushuen_AT_cs.nctu.edu.tw
Home Publications Teaching Members Activities


2014 Chih-Hsiang Hsu \, Ai-Ling Tung a, Jui Lo ù, Ting-Wei Chen x
2013 Ke-Jung Chen, Chieh-Hsin Chen, G Wei-Chih Cheng
2012 i Chi-Chiou Chang, dT Jiun-Hung Wu, Pq Hsing-Hao Hsiung, ¬F Cheng-You Hsieh, Uŭ Chia-Lun Ku
2011 ^{ Wan-Yu Peng, Ű Pei-Chih Wen, R Yu-cheng Chiu, c§Q Wei-Li Lu